top of page

​Về VSOD 2021 

“Kiến tạo các dự án phát triển tạo tác động xã hội theo hướng 
bao trùm, thích ứng và bền vững từ đại dịch COVID-19”
bottom of page