top of page

PGS.TS.
Nguyễn Hồng Quân

Nhóm 8: Kinh doanh & Quản lý

PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn đồng thời sinh hoạt chuyên môn tại Trung tâm Quản lý Nước và biến đổi khí hậu, Viện Môi trường và tài nguyên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Ông nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý nguồn nước, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong đô thị, nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững trong 20 năm qua.


PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân đặc biệt quan tâm đến cách tiếp cách tiếp cận liên-/xuyên ngành trên cơ sở hợp tác với các nhà khoa học trong nước, quốc tế, với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế. Ông đã tham gia, chủ trì đề tài dự án cấp địa phương, quốc gia, quốc tế (Ví dụ: chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi sản xuất nông nghiệp thích ứng với hạn mặn vùng Tây Nam Bộ, nghiên cứu trường hợp điển hình tại tỉnh Bến Tre”). Ông cũng tích cực công bố công trình tại các tạp chí, hội nghị trong nước và quốc tế, trong đó bao gồm hơn 60 bài báo thuộc danh mục ISI/Scopus.


Đồng hành với Trường học Phát triển Việt Nam (VSOD) 2022 trong vai trò giảng viên, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân mong muốn xây dựng và phát triển tinh thần nghiên cứu khoa học ứng dụng trong xu hướng chuyển đổi kinh doanh và quản lý doanh nghiệp bền vững thông qua chia sẻ về các cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt bước đầu trong đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng kinh tế tuần hoàn.

PGS.TS. 
Nguyễn Hồng Quân
bottom of page