top of page

Anh
Võ Tuấn Sơn

Nhóm 7: Khoa học Xã hội & Truyền thông

Võ Tuấn Sơn theo học Thạc sĩ ngành Nhân học số tại trường UCL (University College London) và là học giả Chevening. Anh Sơn vận dụng hướng tiếp cận nhân học để nghiên cứu và giải thích các hiện tượng văn hoá xã hội gắn liền với công nghệ số, mạng xã hội, dữ liệu, thuật toán, v.v. Hiện tại, Anh Sơn là Chuyên viên phân tích Chuyển đổi số tại Ngân hàng Thế giới (World Bank). Tại đây, công việc của anh là nghiên cứu, tư vấn, và triển khai các dự án về phát triển kinh tế số, xã hội số, và quản trị số. Ngoài ra, anh Sơn còn là Tư vấn nghiên cứu nội dung học phần “Các Văn hoá số" tại Đại học Quốc gia Hà Nội.


Với sáu năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức quốc tế và phi chính phủ như UNDP, UNICEF, UNESCO, UN Women, WHO, ILO, và iSEE, anh Sơn sẽ mang đến cho học viên VSOD những góc nhìn thực tế và mới mẻ về những chủ đề như đổi mới sáng tạo và áp dụng công nghệ trong ngành Nhân học, đạo đức về Khoa học và Công nghệ.

Anh
Võ Tuấn Sơn
bottom of page